Обявиха конкурс за директор на Плевенска филхармония

15:10, 31 авг 18 25 1352 Шрифт:
Topnovini Автор: Topnovini

Министерството на културата обяви конкурс за заемане длъжността „директор“ на Плевенска филхармония.

1. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1.1 Образование – висше;

1.2. Образователно – квалификационна степен „Магистър”;

1.3. Област на висше образование – „Изкуства“ според класификатора на областите за висше образование и професионалните направление, приет с ПМС № 125/2002 г.;

1.4. Професионално направление – Музикално и танцово изкуство;

1.5. Специалност – от посоченото направление или арт мениджмънт;

1.6. Професионален опит в областта на културата– 1 година;

1.7. Предимства: владеене на чужд език; компютърна грамотност;

1.8. Управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;

1.9. Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на Плевенска филхармония;

1.10. Да познават и прилагат българското законодателство в областта на културата;

1.11. Да познават структурата и функциите на Министерство на културата и неговите подразделения;

1.12. Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип;

1.13. Способност да предлагат иновативни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.

2. Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на Плевенска филхармония и събеседване.

В срок от един месец от публикуването на обявата, кандидатите да представят в Министерство на културата, бул. ”Ал. Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа следните документи:
3.1. Молба за участие в конкурса /свободен текст/ и автобиография;

3.2. Документ за самоличност – оригинал и копие;

3. Изисква се:

- Документ за придобито образование, специалност, квалификация за длъжността – оригинал и копие; документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата /трудова книжка;

- Служебна книжка; осигурителна книжка/ – оригинал и копие;

- Свидетелство за съдимост;

- Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратена за повече от 3 календарни месеца;

- Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

4. Към документите по т. 3 се представя концепция за развитието на Плевенска филхармония за срок от 4 /четири/ години. Концепцията се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници и съдържа: а) стратегия за творческо развитие на държавния културен институт с подробен репертоарен план за първата година;
б) съответствие на концепцията с конкретната среда, в която работи културният институт;
б.а) демографски и културни особености в съответствие с утвърдения профил на института;
б.б) политика на оптимална заетост на творческите кадри и наличен потенциал;
б.в) творчески потенциал;
в) финансово управление на института и възможности за набиране на допълнителни финансови средства;
г) възможности за увеличаване аудиторията на института;
д) поддържане и подобряване на материалната база;

5. При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

6. Срок за заемане на длъжността – четири години.

За информация на тел. 94 00 845; 94 00 934.

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама