Информационни срещи за Натура 2000 се проведоха в Плевен

17:20, 17 май 21 25 4566 Шрифт:
Редактор: Галя Бениету

Сдружение „Коалиция природа България“ – клон Плевен изпълни проект по сключен Административен договор №Д-34-88/29.07.2020г., Регистрационен номер на договора BG16M1OP002-3.019-0021-C01, за изпълнение на Проект ИСУН №BG16M1OP002-3.019-0021 „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в регион Плевен“ („Проекта“).

Проектът беше финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Стойността на Проекта беше 71 400,00 лв, от които 60 690,00 лв от Европейския фонд за регионално развитие и 10 710,00 лв национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Проектът имаше за цел да спомогне за постигане на по-добра степен на съхраненост на видовете и местообитанията, предмет на опазване, в защитените зони в регион Плевен. В рамките на проведената регионална информационна кампания, се проведоха следните събития, както следва:

На 17. 05. 2021г. / понеделник/ от 10:00ч., в хотел „Балкан“, гр. Плевен, бул. „Русе“ №85 се проведе първата информационна среща.

На 17. 05. 2021г. / понеделник/ от 13:00ч., в хотел „Балкан“, гр. Плевен, бул. „Русе“ №85 се проведе втората информационна среща.

По време на събитията се популяризираха ползите за местното население – местни власти, туристически и земеделски сектор, от мрежата Натура 2000 и  възможностите, които тя предоставя. 

В информационната кампания взеха участие общо около 100 човека, като същите обсъждаха как да допринесат за развитието на устойчив туристически продукт, съобразен с режимите в защитените зони и по този начин да създадат предпоставки за повишаване на подкрепата от страна на местното население в региона за постигане на целите на мрежата Натура 2000. 

Снимки: „Коалиция природа България“

Постигна се очакваният резултат от изпълнението на Проекта, а именно: информирани представители на регионалните и местни власти и на туристическия и земеделски сектор относно възможностите за развитие на устойчиви форми на туризъм, които предоставя мрежата Натура 2000 в регион Плевен.

По време на изпълнението на Проекта бяха изпълнени всички дейности, заложени в Проекта и част от сключения административен договор.

До 02.06.2021г. ще бъде извършено окончателно отчитане на изпълнените по настоящия Проект дейности, като за целта ще бъде подаден окончателен отчет в системата на ИСУН 2020.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по Проект ИСУН №BG16M1OP002-3.019-0021  “Споделена визия за Натура 2000 в регион Плевен“, бенефициент Сдружение „Коалиция природа България“ – клон Плевен. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Локи 2020 ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

https://www.eufunds.bg/

 

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама