Сигнал за конфликт на интереси в СЕМ

14:01, 06 фев 23 / Политика 25 2927 Шрифт:
Topnovini Автор: Topnovini

В редакцията ни бе изпратен сигнал за конфликт на интереси, извършен от член на СЕМ. Сигналът е изпратен до значителен брой медии с пояснение, че вече е входиран в КПКОНПИ, Прокуратурата и СЕМ.  Казусът разкрива евентуален конфликт на интереси и евентуално извършено престъпление от Пролет Вълкова Велкова - член на Съвета за електронни медии. Представяме всички документи, на които се основават така направените твърдения. Всички те са публично достъпни, но се опитахме да направим обективна проверка на изнесените факти и твърдения. 

            Пролет Велкова е журналист и водещ в Дарик радио. След като е предложена от парламентарната група на Демократична България, тя е избрана с Решение на Народното събрание от 05.05.2022 г. за член на Съвета за електронни медии с мандат от 6 години. Тази длъжност, предвид серизните си правомощия в медийния сектор е определена от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (или ЗПКОНПИ) е висша публична длъжност.

            В изпълнение на законовите изисквания, след като е избрана, Пролет Велкова е попълнила и подала три декларации - две пред КПКОНПИ и една пред СЕМ. В първата, тя декларира пред КПКОНПИ, че е изпълнителен директор на фондация “Дарик”. Това, че тя заема подобна длъжност във фондация, успоредно с мандата си в СЕМ по своята същност не е в противоречие със закона. Напротив, и Законът за радиото и телевизията, и ЗПКОНПИ допускат тази правна възможност. 

            Във втората и третата, Пролет Велкова е декларирала, че няма частен интерес, свързан с дейността и правомощията ѝ на член на СЕМ, както и че няма свързани с нея лица, в това число - такива, от които тя е икономически зависима, които да имат интерес в кръга на нейните правомощия. Според подадения сигнал, обаче, това не е така.

            Фондация “Дарик” има управителен съвет, чийто членове са Пролет Вълкова Велкова, Константин Петров Вълков и Христо Георгиев Христов. Според устава на фондацията, Пролет Велкова, като изпълнителен директор следва да подава годишни отчети, в това число - финансови, които следва да бъдат удобрявани от управителния съвет. При справка в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, може да се види, че през 2022 г. управителният съвет на фондацията е одобрил финансовите отчети на Пролет Вълкова Велкова за 2021 г., в които са отчетени приходи от близо 50 000 лева и разходи на сходна стойност. Така, приходите на фондацията са разходвани от Пролет Велкова при пълното одобрение на управителния съвет, в който освен нея влизат Константин Петров Вълков и Христо Георгиев Христов. Те, от своя страна, съвсем не са случайни лица в медийния сектор.

            При справка в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел става ясно, че двамата са членове на съвета на директорите на “ДАРИК РАДИО” АД, а Христо Георгиев Христов е и негов изпълнителен директор. При същата тази справка става ясно, че седалището и адреса на управление на фондация “ДАРИК” и на “ДАРИК РАДИО” АД всъщност съвпада и става въпрос за един и същи офис, разположен в центъра на гр. София, на бул. “Дондуков” №82. В този контекст става ясно, че двете юридически лица са свързани. Споделят офис. Двама от членовете на съвета на директорите (от които единият е и неговия изпълнителен директор) на акционерното дружество са и членове на управителния съвет на фондацията. Има ли значение тази свързаност?

            “ДАРИК РАДИО” АД е дружеството, което е доставчик на медийни услуги и осигурява съществуването на националното Дарик радио. Като доставчик на медийни услуги, то зависи в значителна степен от действията на медийния регулатор в лицето на Съвета за електронни медии, чийто член, всъщност е Пролет Вълкова Велкова.

            Темата за икономическите зависимости на лицата, които заемат висши публични длъжности е добре регламентирана в българското законодателство. Това, най-общо е същината на понятието “конфликт на интереси”. В рамките на ЗПКОНПИ подробно е описан фактическият състав и елементите на конфликта на интереси. За говорим за нарушение на закона трябва да имаме лице, което заема висша публична длъжност, което да е упражнило властническо правомощие при наличието на частен интерес. Законът опростява казуса допълнително като залага изрична забрана лица, заемащи висши публични длъжности да издават разрешения или лицензии на свързани с него лица или на юридически лица, в които свързани с него лица са съдружници, акционери или заемат длъжности в органи на управление. 

Така, ако обобщим установеното до тук, можем да кажем, че имаме лице, заемащо висша публична длъжност в лицето на Пролет Велкова, която е член на СЕМ. Ако тя е упражнила властническо правомощие като член на СЕМ като даде, съответно - измени разрешение или лицензия на  юридически лица, в които свързани с него лица са съдружници, акционери или заемат длъжности в органи на управление, без да си направи отвод ще има конфликт на интереси.

Сигналът представя твърдения и документи, че на 17.11.2022 г., СЕМ провежда 35-тото си заседание за 2022 г. Видно от приложения протокол, на заседанието са присъствали четирима от петимата члена на съвета (Симона Велева е била в отпуск), като Пролет Велкова е взела участие в това заседание. По т. 2, б. “А” от приетия дневен ред Съветът е разгледал заявлението на “ДАРИК РАДИО” АД за изменение на издадената му лицензия. Заявлението е подадено от “ДАРИК РАДИО” АД до Комисията за регулиране на съобщенията, като процедурата предвижда предварителното решение на СЕМ дали допуска евентуалната промяна на лицензията или не. С оглед на това, решението на СЕМ по темата е от съществено значение, тъй като от него зависи дали процедурата ще бъде успешна или не. 

Именно това решение взима СЕМ на 17.11.2022 г. Според официалния протокол, наличен и на сайта на СЕМ, при обсъждането и гласуването на това предложение дейно участие е взела и Пролет Велкова. В сигланала се твърди, че тя е икономически свързана с двама от членовете на съвета на директорите на “ДАРИК РАДИО” АД, единият от които е и неговия изпълнителен директор, а това, се посочва за пряко нарушение на ЗПКОНПИ.

Резултатът от този анализ показва възможен конфликт на интереси, допуснат от Пролет Велкова.В приложените документи, се посочва и още едно нарушение, допуснато от члена на СЕМ. Тя на два пъти писмено е декларирала, че няма частен интерес, свързан с правомощията ѝ на член на СЕМ, както и че няма свързани с нея лица, в това число - такива, от които тя е икономически зависима, които да имат интерес в кръга на нейните правомощия. Декларирането на неверни данни само по себе си е престъпление.

Трябва да отбележим, че сигналът завършва с искане Пролет Велкова да бъде в неплатен отпуск, докато трае производството, тъй като би могла да влияе чрез натиск върху медии. Бързаме да отбележим, че това е въпрос на изцяло вътрешен морален избор на Пролет Велкова и не може да бъде принудена, нито от КПКОНПИ, нито от прокуратурата. Тя не е длъжна да вземе такова решение и може да откаже, защото това не е въпрос на правна регламентация. Дали е въпрос на морал, обаче, и дали отразява нейното отношение към длъжността, която заема е друг въпрос. И ние не се наемаме да дадем отговор или оценка. 

Можем да кажем, че сигналът е смущаващ, защото твърди и представя документи, които установяват икономическа зависимост на член на медийния регулатор от една от големите медийни групи в страната. Нещо повече, тази зависимост е довела до конкретни действия, в резултат на които тази група вероятно е облагодетелствана. А това твърдение е изключително сериозно и в значителна степен дава отговор на въпроса защо толкова време сме на дъното на всички класации за свобода на словото. Иска ни се да вярваме, че твърденията в сигнала са безпочвени. Ще очакваме и ще следим за действията и решенията на компетентните органи, защото ни се иска да вярваме, че медийния сектор в България има бъдеще.          

Прилагаме всички документи, на които основахме анализа си:

  1. Справка от партидата на Фондация “Дарик” в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
  2. Копие от Устава на фондация “Дарик” за 2021 г., достъпен по партидата на Фондация “Дарик” в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
  3. Копие от Годишния финансов отчет на фондация “Дарик” за 2021 г., достъпен по партидата на Фондация “Дарик” в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
  4. Протокол №35 от редовно заседание на Съвета за електронни медии, състояло се на 17.11.2022 г.;
  5. Решение №РД-05-99/17.11.2022 г. на Председателя на СЕМ;
  6. Справка от партидата на “Дарик радио” в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
  7. Копие от Декларация по чл.28а от Закона за радиото и телевизията за свързани лица и частен интерес, подадена от Пролет Велкова, достъпна на сайта на Съвета за електронни медии;
  8. Копие от Декларация за имущество и интереси, подадена от Пролет Велкова по реда на чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ и входирана в деловодната система на КПКОНПИ с вх. №B739/14.06.2022 г., достъпна на сайта на КПКОНПИ

 

Напишете коментар
Коментари: 1
1 Davidof 11:29, 08 фев 23

предоставяне на селскостопански и индустриални инвестиционни кредити
Аз съм маркетинг мениджър в международна финансова институция, специализирана в международни заеми. Ние предлагаме услуги от 5 000 евро до сума от 10 000 000 евро. нетният лихвен процент е 2% на година за всички ваши нужди, свържете се с нас по имейл: [email protected]

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама