Информационни срещи за Натура 2000 в Плевен

20:20, 14 май 21 25 4111 Шрифт:
Редактор: Галя Бениету

Сдружение „Коалиция природа България“ – клон Плевен сключи Административен договор № Д-34-88/29.07.2020 г., Регистрационен номер на договора BG16M1OP002-3.019-0021-C01, за изпълнение на Проект ИСУН № BG16M1OP002-3.019-0021  „Споделена визия за Натура 2000 в регион Плевен“.

Финансиране на Проекта: по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Стойност на Проекта: 71 400,00 лв, от които 60 690,00 лв от Европейския фонд за регионално развитие и 10 710,00 лв национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Цел на Проекта: да спомогне за постигане на по-добра степен на съхраненост на видовете и местообитанията, предмет на опазване, в защитените зони в регион Плевен. В рамките на регионалната информационна кампания следва да се популяризират ползите за местното население от мрежата Натура 2000 и възможностите, които тя предоставя.

Целта е участниците да обсъдят как да допринесат за развитието на устойчив туристически продукт, съобразен с режимите в защитените зони и по този начин да създадат предпоставки за повишаване на подкрепата от страна на местното население в региона за постигане на целите на мрежата Натура 2000.

Целева стойност: Общо 100 участници в регионалната информационна кампания.

Очакван резултат от изпълнението- Информирани представители на регионалните и местни власти и на туристическия сектор относно възможностите за развитие на устойчиви форми на туризъм, които предоставя мрежата Натура 2000 в регион Плевен.

Срок на Проекта: 11 месеца, считано от датата на подписването му. В този срок се включва периодът от време, необходим за изпълнение дейностите по Проекта, който е 6 месеца, считано от датата на подписване на настоящия договор.

Място на изпълнение: регион Плевен – гр. Плевен

На 17. 05. 2021г. /понеделник/ от 10:00ч. и от 13:00ч. , в хотел „Балкан“, гр. Плевен, бул Русе 85 ще се проведат две информационни срещи в гр. Плевен.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по Проект ИСУН №BG16M1OP002-3.019-0021  “Споделена визия за Натура 2000 в регион Плевен“, бенефициент Сдружение „Коалиция природа България“ – клон Плевен. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Локи 2020 ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

https://www.eufunds.bg/

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама