Лиляна Павлова пред ТОПНОВИНИ: Приоритет на ЕИБ ще са инвестициите в областта на климата и околната среда

13:50, 14 ное 19 25 3879 Шрифт:
Василена Йорданова Автор: Василена Йорданова

От началото на месеца Лиляна Павлова е вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Тя е първият вицепрезидент на банката от България, като мандатът за длъжността ѝ е 3 години. ТОПНОВИНИ разговаря с Лиляна Павлова за целите и задачите ѝ на новия пост, както и за приоритетите на ЕИБ през следващите години.

Г-жо Павлова, какви са Вашите цели и задачи като вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка?

Целите, които съм си поставила за мен са ясни – да дам своя принос като член на Управителния комитет на ЕИБ, и то в такъв специален етап , когато банката на ЕС преминава през период на бързи промени. Ще посоча само някои от предизвикателствата, например превръщане на ЕИБ в „зелена“ банка, която подкрепя прехода към устойчиво екологосъобразно развитие, както и утвърждаване позициите на банката в страни извън ЕС за години напред. В същото време за мен като бивш министър на регионалното развитие на страна от Източна Европа е изключително важно съхраняването на помощта за инвестиции в сближаването между страните от целия ЕС, което е и изначалната причина за съществуването на банката и основен двигател в нейната вече 60-годишна дейност. Резултатите от това направление на отпуснатите средства от страна на ЕИБ са висок принос за подобряването на инфраструктурната и икономическата среда, както и с пряко отражение върху подобряване качеството на живот за хората в  тези страни.

Как натрупаният досега опит ще Ви помогне на новата позиция?

Като бивш министър на регионалното развитие и министър за българското председателство на ЕС съм наясно с много от проектите на ЕИБ и съм запозната с дейността на банката. Чрез над 20-годишния ми опит в политики и механизмите  за  Европейско подпомагането, натрупан през всички нива на работа с компетентните институции смятам, че мога да допринеса за  работата на банката в областта на транспорта и градоустройството и се надявам да бъда полезна с познанията си относно финансиране на сближаването и фондовете на ЕС. ЕИБ не е институция за безвъзмездно финансиране, тя е банка и задълженията по отпуснатите заеми следва да бъдат погасявани, но тя преследва същите цели, които си поставя и безвъзмездното финансиране от ЕС, а аз съм добре запозната с нейните приоритети.

Какъв е размерът на отпуснатите от ЕИБ средства за проекти у нас и кои са най-големите сред тях?

ЕИБ осъществява дейност в България от 1992 т. насам. Приблизително тогава беше и моята първа среща с тази институция. Чрез отпуснатите от ЕИБ средства се спомогна за сериозно намаляване на регионалните различия в отделните райони на страната, както и за увеличение на конкурентоспособността на българската икономика, което не е за подценяване. ЕИБ финансира както  мащабни пътни проекти в България и разширението на летището в София, така и изграждането на интегрирана система за управление на отпадъците в София. Подпомага също така български търговски компании и е в тясно сътрудничество с местните банки. Общият ресурс, с който ЕИБ финансира 85 проекта в България е над 10,5 млрд. лв. Присъствието на ЕИБ в България през последните 27 години е видимо и осезаемо и чрез проектите, съфинансирани от Банката е постигнат пряк ефект по сближаване и се изпълняват принципните политики на ЕС.

Какви проекти ще бъдат финансирани следващата година и каква ще бъде ролята на ЕИБ в нoвия пpoгpaмeн пepиoд?

Банката ще продължи да залага на съфинансиране, заедно с ЕС, на инвестиции в приоритетна публична инфраструктура и на ускореното усвояване на безвъзмездни средства от ЕС. Имаме готовност да подпомагаме инфраструктурни инвестиции в градоустройство, устойчив транспорт, енергийна ефективност, инфраструктура за водоснабдяване и отпадъци, както и социална икономика. Възнамеряваме да продължим работа и по линия на ЕФСИ (Европейски фонд за стратегически инвестиции) и на бъдещия му правоприемник InvestEU за оказване подкрепа на иновативни инвестиции съвместно с корпорации малките и средни предприятия , с посредничеството на финансовия сектор, както и да разширим консултантската дейност на ЕИБ в България.

Новото в ролята на ЕИБ са завишените амбиции на Групата в областта на климата. Целта ни е да привлечем над 1 трилион евро за дейности в областта на климата и за инвестиции в околната среда през следващото десетилетие чрез финансиране от ЕИБ. С оглед на това, активно ще търсим възможности за подкрепа както на публични, така и на частни инвестиции в областта на климата и на околната среда. Това винаги  е било сред  приоритетите на банката в миналото, но в бъдеще това ще бъде главната приоритетна цел. Това е новият водещ акцент за всички страни от ЕС, затова погледът и вниманието както на всички държави, така и на отделните икономически субекти, включително и на тези от България ще бъде все по-концентрирано в тази посока. А ЕИБ се подготвя за ролята си на основен финансов стожер на тази политика, за което е предвиден сериозен  ресурс. Затова смятам, че ЕИБ все повече ще увеличава ролята си на стабилен и предвидим партньор за българската икономика.

Какви са предимствата на финансирането от ЕИБ в сравнение със стандартните заеми от търговските банки?

Основното ни предимство са падежите (т.е. срокът за погасяване на задълженията) – можем да отпускаме заеми за инфраструктурни проекти за срок от 30, дори 40 години. Погасителните ни планове често са съобразени с потребностите на клиентите и тъй като сме институция с нестопанска цел и рейтинг ААА, можем да преобразуваме това си финансово предимство в ниски лихвени проценти за клиенти в Европа и извън нея. Това дава възможност за всеки инвеститор да постига по добра себестойност на продукта си и предвидимост на потоците.

Как оценявате бизнес средата в България?

България е готова за бизнес и се справя много добре. През последните четири години ръстът на икономиката е над 3,5 %, а преките чуждестранни инвестиции са се увеличили през същия период. Макроикономическите показатели на страната са стабилни, финансовата политика е солидна, като задлъжнялостта спрямо БВП е близо 22% - третата най-ниска в ЕС и бележи спад.  България взе политическото решение да започне процедури за членство в Еврозоната, което означава по-строг надзор на финансовия сектор и особено на банковата система от страна на ЕЦБ. Това се отразява положително на пазара. Така че смятам, че България се движи в правилната посока, а и се надявам чрез политиките на ЕС и по-конкретно чрез ЕИБ и другите сходни институции темпът на растеж да се задържи и дори да нарасне.

Какъв е ефектът от отпуснатите от ЕИБ средства за повишаването на потенциала на България по отношение на работните места и заетостта?

В качеството ни на банка, която следва политиката на ЕС, и дългосрочен кредитор, ние имаме задължението да финансираме дългосрочно проекти при изгодни условия, които са в интерес на Европа, или приоритетни сектори за държавите членки на ЕС. Изключително изгодните условия на нашето финансиране се дължат на уставното положение на ЕИБ като организация с нестопанска цел и на способността да привлича средства на капиталовите пазари при изгодни условия, благодарение на кредитния рейтинг от ААА. От 1992 г. досега финансирането от ЕИБ в България възлиза на повече от 5 мрд. евро. Дали сме своя принос за повишаване жизнения стандарт на гражданите, като инвестициите се простират от изграждането на магистрали, пътища, мостове, депа за отпадъци и пречиствателни станции за отпадъчни води до модернизиране на градска инфраструктура и подкрепа за енергийни проекти с цел повишаване на енергийната ефективност и сигурността на доставките.

Обединеното кралство е един от основните акционери в ЕИБ. Как казусът Brexit ще се отрази върху банката и финансираните от нея проекти?

Brexit е сериозно предизвикателство както за Обединеното кралство, така и за ЕС. Ако Обединеното кралство напусне ЕС, и когато това стане,  автоматично ще бъде прекратено и членството в ЕИБ. Обединеното кралство ще ни липсва не само като акционер, но и като надежден партньор по нашите проекти както в ЕС, така и извън него. Но Brexit няма да се отрази неблагоприятно на дейността на Групата на ЕИБ. Съветът на директорите на ЕИБ взе решение да предприеме мерки за  съхранение и укрепване на капиталовата база на банката след Brexit. Тези мерки са отражение на силната подкрепа за банката на ЕС от страна на акционерите на ЕИБ и ангажимента им напускането на една държава членка да не доведе до отстъпление от мисията и резултатите на Групата на ЕИБ. По-конкретно, приносът на Обединеното кралство във внесения капитал в размер на 3,5 млрд. евро ще бъде попълнен от резерва на ЕИБ. Вноската на Обединеното кралство по подлежащия на поискване капитал в размер от 35,7 млрд. евро ще бъде заместена от държавите- членки, със съразмерно увеличение на условните задължения.

Какви са очакванията Ви за развитието на световната икономика и какви са предизвикателствата пред ЕИБ?

През изминалата година отрицателните тенденции в световната икономика се затвърдиха, растящата несигурност засегна международната търговия и инвестициите.  Поради всеобщия спад, МВФ отново понижи прогнозата си за растежа в световен мащаб. Този спад  е особено ясно изразен в страни, които разчитат на външно търсене като развитите икономики и производственият сектор е на водещи позиции. В ЕС данните от тримесечието показват ускорен спад през цялата 2019 г. В съответствие с това, Европейската комисия занижи прогнозите за годишния ръст на производството в ЕС през идните години до 1,4 %; прогнозите по страни предвиждат разширяване на обхвата на този спад. Засега, вътрешното търсене устоява на този спад. Очаква се паричната политика на ЕЦБ да противодейства и коригира  тази тенденция.

На този фон ЕИБ – банката на ЕС – ще продължи да оказва помощ на държавите членки на ЕС за справяне с инвестициите и нуждата от средства за инвестиции, като един от начините за справяне с важни  структурни предизвикателства пред националните икономики, включително и онези, които са предизвикани от изменението на климата и технологичния  напредък.

В същото време, ЕИБ е най-големият многостранен кредитор в света. Близо 10% от инвестициите на ЕИБ се влагат извън ЕС, като банката на ЕС подпомага социалното и икономическото развитие, съобразно външната политика на ЕС и според ценностите и принципите на ЕС. Както в зараждащите се икономики, така и в най-нестабилните държави, ЕИБ действа като банката за развитие на ЕС посредством подкрепата за изграждане на процъфтяващ местен частен сектор и жизнено необходима инфраструктура, които са в основата на устойчивото развитие, създаването на работни места, мерките в областта на климата, равенството на половете и икономическото овластяване на жените.    

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама