МФ: През февруари приходите от данъци са нараснали с 11,5% спрямо февруари 2016

18:57, 31 мар 17 25 441 Шрифт:
Topnovini Автор: Topnovini

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец февруари 2017 г. е положително в размер на 831,8 млн. лв. (0,9 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 698,5 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 133,3 млн. лева. Това съобщи БГНЕС.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към февруари 2017 г. са в размер на 5 731,9 млн. лв., или 16,2 % от годишните разчети. Съпоставено с предходната година, приходите и помощите нарастват с 212,5 млн. лв. (3,9 %). Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 438,0 млн. лв. (8,7 %), докато постъпленията от помощи са по-ниски.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 4 721,2 млн. лв., което представлява 16,8 % от планираните за годината приходи. Съпоставено с февруари 2016 г., данъчните постъпления нарастват номинално с 11,5 % (487,5 млн. лв.). В структурно отношение най-значителен ръст се отчита при постъпленията от косвени данъци.

Приходите от преки данъци са в размер на 551,3 млн. лв., или 10,8 % от предвидените в разчетите за годината, като спрямо февруари 2016 г. нарастват с 63,8 млн. лв. (13,1 %).

Приходите от косвени данъци са в размер на 2 785,7 млн. лв., което е 19,9 % от разчетите за годината. Съпоставено с февруари 2016 г., постъпленията в групата нарастват с 269,1 млн. лв. (10,7 %). Постъпленията от ДДС са в размер на 1 869,1 млн. лв., или 21,3 % от планираните. Съпоставени с предходната година, приходите от ДДС нарастват със 171,8 млн. лева. Размерът на невъзстановения ДДС към 28.02.2017 г. е 90,0 млн. лева. Ръст се отчита и при приходите от акцизи, които възлизат на 880,1 млн. лв. (17,5 % от разчетените за годината), като спрямо февруари 2016 г. нарастват с 11,8 %, или 93,0 млн. лева. Постъпленията от мита са 28,4 млн. лв., или 17,1% от разчета за годината.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 130,9 млн. лв., или 13,2 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социално- и здравноосигурителни вноски са 1 253,4 млн. лв., което представлява 15,8 % от разчетените за годината. Съпоставено с предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 13,2 % (146,0 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 725,9  млн. лв., което представлява 15,3 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от помощи са в размер на 284,8 млн. лв., или 10,8 % от планираните за годината. При съпоставка на постъпленията в частта на помощите с предходната година, следва да се има предвид базовият ефект през 2016 г. от възстановените от ЕК на България сертифицирани разходи от края на 2015 г., когато бе пикът на плащанията по проектите от предходния програмен период 2007–2013 г.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към февруари 2017 г. възлизат на 4 900,1 млн. лв., което е 13,3 % от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2016 г. бяха в размер на 4 604,1 млн. лева. Нарастването на разходите спрямо февруари 2016 г. е основно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., разходите за субсидии и ръст на осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ с 20 пр. п. спрямо 2016 г.

Нелихвените разходи са в размер на 4 627,2 млн. лв., което представлява 13,4 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към февруари 2017 г. са в размер на 4 421,0 млн. лв. (15,6 % от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 206,2 млн. лв. (3,3 % от разчетите към ЗДБРБ за 2017 г.). Лихвените плащания са в размер на 118,6 млн. лв., или 14,3 % от планираните за 2017 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 28.02.2017 г. от централния бюджет, възлиза на 154,3 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС – Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Размерът на фискалния резерв към 28.02.2017 г. е 13,6 млрд. лв., в т.ч. 11,9 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,7 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. 

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама