Сметната палата публикува доклада от одита на Община Добрич

20:34, 12 авг 16 / Общество 25 195 Topnovini
Сметната палата публикува доклада за извършения одит за съответствие на управленските решения при планирането и възлагането на обществени поръчки, изпълнение на сключените договори и действията по придобиване, управление и разпореждане с имущество в изпълнение на стратегия за общинска собственост в Община Добрич. Той касае периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2014 г.

Докладът е с обем от 88 страници.

Едно от заключенията му по отношение на обществените поръчки е, че липсва синхрон между текстовете, свързани с предварителните обявления за обществени поръчки. Има допуснати различни по тежест пропуски, грешки и нарушения на приложимото законодателство, поради неприлагане и/или неефективната работа на вътрешния контрол.

Установено е незаконосъобразно изменение на 7 договора за доставки с периодично изпълнение, чрез удължаване на срока на действието им.

В наредбите за общинските жилища съществуват непълноти и противоречия с изискванията на закона при управлението и поддържането на общински жилища, настаняването в резервни жилища, прекратяване на наемните правоотношения, е друго от заключенията.

Действията при съставяне на актове за общинска собственост и изменение на правото на собственост не са в пълно съответствие с нормативните изисквания. Не е приключено удостоверяването на  правото на собственост за предадени на общината земеделски земи „остатъчен фонд“ от 2004 г.; не са съставени нови актове за земеделски земи след влизане в сила на кадастрална карта, в т.ч. за имоти „мери и пасища“ като публична общинска собственост и новообразувани поземлени имоти след изменения в ПУП.

За нежилищните имоти е допуснато: отдаване под наем на имот без да е включен в годишната програма; определяне на по-нисък размер на начална тръжна цена; договаряне на по-ниска наемна цена; нарастване размера на неплатените наеми/обезщетения; ползване без проведен публичен търг или публично оповестен конкурс, със заплащане на „обезщетения“; непредприемане на навременни и съотносими към размера на просрочените вземания мерки спрямо неизправни длъжници.

Взетите управленски решения за сключване на договори при отдаване под наем и събиране на наеми за общинските жилища от „Жилфонд-инвест“ ЕООД, без имотите да бъдат включени като непарична вноска в капитала на търговското дружество, са в противоречие с действащата за периода нормативна уредба, посочва още докладът. Контролните дейности не са установили и предотвратили настаняване на картотекирани семейства/домакинства: без да са декларирани и доказани всички обстоятелства за средно-месечния им доход; настаняване в по-голямо  жилище от полагащото се; без да са декларирали поддържаните в картотеката данни през март 2014 г. и преди утвърждаване на окончателния списък за същата година.

Управленските решения за настаняване в резервни общински жилища не във всички случаи са в съответствие с приложимата нормативна уредба.

Не във всички случаи, в заповедите на кмета, е посочван начинът за плащане на предложената цена от спечелилите търговете лица. По две продажби са приети забавени плащания от единствените контрагенти спрямо определения срок в общинските наредби.

Дадени са препоръки за отстраняване на нередностите, които да се извършат от кмета и от Общинския съвет.

С доклада можете да се запознаете в прикачения файл /вляво от новината/.

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашия коментар беше успешно пуликуван!