Съобщение от Община Бургас

07:57, 30 юни 16 / Общество 25 203 Шрифт:
Topnovini
                            ЗАПОВЕД

                            №1673/24.06.16г.

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1, чл.22  и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в съответствие с Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 год. на Община Бургас

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищни обекти - частна и публична общинска собственост, както следва:

1.На основание решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.14 от дневния ред на проведеното на 01.06.2016 г. заседание (Протокол №12), самостоятелен обект – частна общинска собственост, представляващ Павилион №1, от базар „Автобусна спирка срещу „МБАЛ-Бургас“ АД, частна общинска собственост,  находящ се върху тротоарното пространство на бул. “Стефан Стамболов“, гр. Бургас, ведно с 1/4 от тоалетна, с обща  площ  15.74 кв.м., при граници: изток – бул.“Ст. Стамболов“, запад – стена към Парк „Изгрев“ в ж.к.“Славейков“, север – павилион №2, юг – тротоарно пространство, предназначен за търговска дейност. Определям начална тръжна цена в размер на 223 (двеста двадесет и три) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 23 (двадесет  и три) лева без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 669 (шестотин шестдесет и девет) лева.

2.  На основание решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.14 от дневния ред на проведеното на 01.06.2016 г. заседание (Протокол №12), самостоятелен обект –  частна общинска собственост, представляващ Павилион №1, находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на площад „Трапезица“, гр. Бургас, с обща площ 5,17 кв. м, при граници: север - тротоарно пространство и автобусна спирка на ул. „Струга“, изток – тротоарно пространство и зелени площи пред бл.57, вх. 3 в ж.к. „Братя Миладинови“, запад - тротоарно пространство и автобусна спирка на ул. „Струга“, юг – павилион № 2 и тротоарно пространство, предназначен за търговска дейност.Определям начална тръжна цена в размер на 57 (петдесет и седем) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 6 (шест) лева без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 171 (сто седемдесет и един) лева.

3.На основание решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.14 от дневния ред на проведеното на 01.06.2016 г. заседание (Протокол №12), самостоятелен обект – частна общинска собственост, представляващ Павилион №2, находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на пл.“Трапезица“, гр. Бургас,  с обща площ  8.25 кв.м., при граници: изток – тротоарно пространство и зелени площи пред бл.57, вх.3 в ж.к.“Братя Миладинови“, запад – тротоарно пространство и автобусна спирка на ул.“Струга“, север – павилион №1 и тротоарно пространство, юг – павилион №3 и тротоарно пространство, предназначен  за  търговска дейност. Определям начална тръжна цена в размер на 90 (деветдесет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 9 (девет) лева без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 270 (двеста и седемдесет) лева.

4.На основание решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.14 от дневния ред на проведеното на 01.06.2016 г. заседание (Протокол №12), самостоятелен обект – частна общинска собственост, представляващ Павилион №4, находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на площад „Трапезица“, гр. Бургас, с полезна площ 8,25 кв.м., при граници: север – павилион № 3, изток – тротоарно пространство и зелени площи пред бл.57, вх. 3 в ж.к. „Братя Миладинови“, запад - тротоарно пространство и автобусна спирка на ул. „Струга“, юг – павилион № 5 и тротоарно пространство, предназначен за търговска дейност. Определям начална тръжна цена в размер на 90 (деветдесет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 9 (девет) лева без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 270 (двеста и седемдесет) лева.

5.На основание решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.14 от дневния ред на проведеното на 01.06.2016 г. заседание (Протокол №12), самостоятелен обект – частна общинска собственост, представляващ Павилион,  находящ се между ОДЗ № 18 и СОУ „Петко Росен“, ж.к.“Меден Рудник“, гр.Бургас, със застроена площ 52 /петдесет и два/ кв.м., при граници: север – междублоково простронство към СОУ „Петко Росен“, изток – междублоково пространство към бл. 408, юг – междублоково пространство към ОДЗ №18, предназначен  за  търговска дейност. Определям начална тръжна цена в размер на 188 (сто осемдесет и осем) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 19 (деветнадесет) лева без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 564 (петстотин шестдесет и четири) лева.

6.На основание решение на Общински съвет– Бургас, прието по т. 25 от дневния ред на проведеното на 29.03.2016 г. заседание (Протокол № 9), самостоятелен обект „Кафе“ с идентификатор 07079.651.72.1.2, разположен в „Закрит плувен басейн“ в кв. „Меден Рудник“ находящ се в ПИ с идентификатор 07079.651.72 по КККР на гр. Бургас, идентичен с УПИ I в кв. 135 по плана на Районен център „Меден Рудник”, с площ от 113.71 кв.м, състоящ се от зала, бар, склад и санитарен възел, актуван с Акт №8197/04.11.2015 г. за публична общинска собственост, предназначен за обществено хранене. Начална тръжна цена 310 (триста и десет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 31 (тридесет и един) лева без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 930 (деветстотин и тридесет) лева.

Търговете да се проведат на 28.07.2016 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. “Александровска” № 26, ет.1, стая № 111.

Определените размери на депозитите за участие в тръжните процедури, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при “Общинска банка” АД, клон Бургас– BIC SOMBBGSF, с/ка BG89SOMB91303323996501.

Определям цена на тръжната документация за всеки от търговете в размер на 110 (сто и десет) лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. “Александровска” №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 25.07.2016 година.

Заявления за участие в търговете се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 26.07.2016 година.

Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед имоти, както следва: Молба–образец /приложение №1/; Декларация /приложение №2/; Договор–проект /приложение №3/; Копие от скица на имота; Заповед.

Оглед на обект „Кафе“ в к-с „Закрит плувен басейн“ в кв. „Меден Рудник“  може да бъде извършван на 21.07.2016 г. от 10.00 до 11.00 часа, след предварително записване на тел. 0884 22 90 40 – Тошко Вълканов.

Оглед на останалите обекти може да бъде извършван по същото време,след предварително записване на тел. 0886 20 88 45 – Надя Пенчева.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за съответния имот,  да се проведе на 04.08.2016г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.“Александровска” №26, ет.1, стая №111.

Ново заявление за участие в повторния търг за съответният имот да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 01.08.2016 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 02.08.2016 година.

Във връзка с повторния търг оглед на обект „Кафе“ в к-с „Закрит плувен басейн“ в кв. „Меден Рудник“  може да бъде извършван на 01.08.2016 г.  от 10.00 до 11.00 часа, след предварително записване на тел. 0884 22 90 40 – Тошко Вълканов.

Оглед на останалите обекти може да бъде извършван на същата дата и час, след предварително записване на тел. 0886 20 88 45 – Надя Пенчева.

          Допълнителна информация: тел. 056/907 220 – Кремена Атанасова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването и.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция “Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама