Съобщение от Община Бургас

09:55, 15 сеп 15 / Общество 25 170 Шрифт:
Topnovini
На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и решение на Общински съвет– Бургас, прието по т.20 от дневния ред на проведеното на 26.05.2015 г. заседание /Протокол № 52/, в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год. на Община Бургас, се открива процедура за публичен търг.

Търгът е с тайно наддаване и касае отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на нежилищен обект - частна  общинска собственост, представляващ помещение № 1, с полезна площ 55.87 кв.м., находящо се в сграда, актувана с Акт №7826/28.02.14г. за частна общинска собственост, с административен адрес: гр.Бургас, ул. „Иван Богоров“ № 19, с идентификатор 07079.608.320.2 по одобрена Кадастрална карта на гр. Бургас, цялата застроена на 136 кв.м., построена в УПИ ІІІ в кв. 135Б по ПУП – ПРЗ на ЦГЧ, гр.Бургас, при граници на помещението: север – ул.„Иван Богоров“, изток – помещение №2, юг – външен зид, запад – сграда с идентификатор 07079.608.320.3, предназначен за „ателие за извършване на социални услуги от лице, притежаващо над 90% намалена работоспособност с определена чужда помощ, установена със съответния документ“.

Началната тръжна цена на месечния наем в размер на 30.80 /тридесет лева и осемдесет стотинки/ без  ДДС.

Стъпката за наддаване е в размер на 3 /три/ лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 16.10.2015 г. от 09:30 часа в сградата на Община Бургас, на ул. “Александровска” № 26, ет.1, стая  № 111.

Размерът на депозита за участие в тръжната процедура – 92.40 /деветдесет и два лева и четиридесет стотинки/, които да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при “Общинска банка” АД, клон Бургас– BIC SOMBBGSF, с/ка BG 89 SOMB 9130 33 23996501.

Цената на тръжната документация  е 110 /сто и десет/ лева, без ДДС, които трябва да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. “Александровска” №26, всеки работен ден от 8:30 до 17:15 часа. 

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 14.10.2015 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8:30 до 17:15 часа.

Последният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 15.10.2015 година.

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама