Промените по бюджета на МОСВ са поради реализирани икономии по бюджетна програма „Администрация“. Средствата ще бъдат използвани за реализиране на задачи, попадащи в обхвата на политиката в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда.

По бюджета на МТИТС с 523 хил. лв. се увеличават предвидените средства за обезщетения на служителите, тъй като при определяне на бюджета в края на предходната година не е било възможно да се предвидят с точност необходимите обезщетения за персонал. Средствата се компенсират чрез преструктуриране на разходите по други бюджетни програми на ведомството.

В бюджета на Министерството на икономиката нереализирани разходи, предвидени за външноикономическо сътрудничество и администрация, се насочват към политиката в областта на устойчивото развитие и конкурентоспособността. Те ще бъдат разпределени между бюджетните програми за облекчаване на регулации и опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, насърчаване на предприемачеството и иновациите, защита на потребителите и др.

С одобрените вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на МТСП се обезпечава нормалното функциониране на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“. Средствата се пренасочват от икономии по политиката в областта на социалното включване и програма „Администрация“.

 

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно