Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентина Върбева откри заседанието на Комитета за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Гърция – България 2014 – 2020, което се проведе в Благоевград, съобщиха от МРРБ.

Членовете на Комитета обсъдиха резултатите от извършената оценка на качеството на подадените проекти по Втората покана за набиране на предложение по Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“ и Приоритетна ос 4 „Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване“.

Като отчете големия брой проектни предложения, подадени по Втората покана и преминали успешно прага от 51 точки, Комитетът за наблюдение реши да бъдат увеличени предварително предвидените средства по поканата. В резултат беше одобрено финансирането на общо 49 проекта – 25 по Приоритетна ос 2 и 24 по Приоритетна ос 4, както и резервен списък от 14 проекта, които могат да бъдат финансирани в случай на спестени средства. В одобрените 49 проекта участват общо 223 партньора (96 от българска и 127 от гръцка страна), като българските партньори са разпределени териториално - Област Благоевград – 42 партньора (от които 7 водещи), Област Кърджали – 14 партньора (от които 4 водещи), Област Смолян – 16 партньора (от които 1 водещ), Област Хасково – 18 партньора (от които 2 водещи). Извън допустимата територия по програмата има 6 партньора.

Списъкът с одобрените проекти, включително тези от резервния списък, ще бъде публикуван на сайта на програмата: www.interreg.gr/en.

По време на заседанието членовете на Комитета за наблюдение бяха уведомени от Управляващия орган, че постъпилият стратегически проект по третата покана по Приоритетна ос 2, която бе обявена на 22 декември 2016 г. с краен срок за подаване на предложения 24 февруари 2017 г., е в процес на оценка. Съвместно разработеният стратегически проект „Прилагане на инфраструктурни мерки и планиране за защита от наводнения в речните басейни на реките Струма, Марица, Керкини и Места“, с бюджет 11,5 млн. евро, е насочен към един от най-съществените проблеми за трансграничния регион – справяне с риска от наводнения, като включва предварително определени инвестиционни дейности и партньори (от българска страна - областни администрации Смолян, Благоевград, Кърджали и Хасково, а от гръцка страна – регионите Централна Македония, Източна Македония и Тракия и Децентрализираната администрация на Македония и Тракия). В рамките на един месец предстои стратегическият проект да бъде одобрен за финансиране от Комитета за наблюдение чрез писмена процедура, като договорът за субсидия се очаква да бъде подписан през месец май 2017 г. 

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно