Съобщение от Община Бургас

Статията не е част от редакционното съдържание на Topnovini.bg.

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

- С Решение № 17-5/27.09.16 г. Общински съвет Бургас:

1.Разрешава изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП –ПП/ по чл.110, ал.1, т.5 ЗУТ за трасе на пътна връзка в ПИ с проектен идентификатор 07079.10.1313 по КК на гр.Бургас, образуван от ПИ 07079.10.623 по КК на гр.Бургас за  осигуряване на достъп до новопредвидена Защитена лодкостоянка, в акваторията северно от кв.54 по плана на кв. Крайморие  и североизточно от бивш ПИ 07079.10.623 по КК на гр.Бургас

2.Одобрява задание за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП –ПП/ по чл.110, ал.1, т.5 ЗУТ за трасе на пътна връзка в ПИ с проектен идентификатор 07079.10.1313 по КК на гр.Бургас, образуван от ПИ 07079.10.623 по КК на гр.Бургас за осигуряване на достъп до новопредвидена Защитена лодкостоянка, в акваторията северно от кв.54 по плана на кв. Крайморие  и североизточно от бивш ПИ 07079.10.623 по КК на гр.Бургас ;

- С Решение № 17-7/27.09.16 г. Общински съвет Бургас :

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1, във връзка с чл.136, ал.1, чл.134, ал.1, т.1, чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, при условията на чл.16 и чл.19 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на проект за изменение на подробен  устройствен план –  план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ в обхвата на кв.2, 3, 7, 8 и 21, по плана на с.Брястовец, при условията на чл.16 и чл.19 от ЗУТ, с цел обособяване на урегулирани поземлени имоти за ПИ с пл.№№351, 353, 355, 356, 362, 363, 365, 378, 379, 382, при съобразяване с уличната регулация по действащ план и предвиждане на нова обслужваща тупикова улица за достъп до ограничен брой УПИ, съгласно приложените задание и предложението за изменение.

2.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1, във връзка с чл.136, ал.1, чл.134, ал.1, т.1, чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, при условията на чл.16 и чл.19 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изменение на подробен  устройствен план –  план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ в обхвата на кв.2, 3, 7, 8 и 21, по плана на с.Брястовец, при условията на чл.16 и чл.19 от ЗУТ, с цел обособяване на урегулирани поземлени имоти за ПИ с пл.№№351, 353, 355, 356, 362, 363, 365, 378, 379, 382, при съобразяване с уличната регулация по действащ план и предвиждане на нова обслужваща тупикова улица за достъп до ограничен брой УПИ, съгласно предложението за изменение.

Social

Коментари