Съобщение от Община Бургас

Статията не е част от редакционното съдържание на Topnovini.bg.

ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД

2574/27.09.2016 г.

 

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 18, ал. 1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, и в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 год. на Община Бургас

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищни обекти - общинска собственост, както следва:

  1. На основание решение на Общински съвет– Бургас, прието по т. 16 от дневния ред на проведеното на 30.08.2016 г. заседание (Протокол №16), Обект № 3“а“, находящ се в подлеза „Янко Андонов“, ж.к.“Зорница“, гр. Бургас, с  площ 12.45 кв.м., при граници: изток – вертикална стена на подлеза, запад – пешеходен тунел, север – вертикална стена на подлеза, юг – обект № 2”а”, актуван с Акт за частна общинска собственост №659/12.01.1998 г., предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена в размер на 100 (сто) лв., без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 10 (десет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 300 (триста) лева.

  2. На основание решение на Общински съвет– Бургас, прието по т. 16 от дневния ред на проведеното на 30.08.2016 г. заседание (Протокол №16),  Павилион №4, от базар „Механотехникум“, находящ се върху тротоара на бул. “Стефан Стамболов“, гр. Бургас, ведно с 1/6 ид.ч. от тоалетна, с обща  площ  8.56 кв.м., при граници: изток – оградата на ПГСАГ „Кольо Фичето“, запад – тротоарно пространство и бул. Ст.Стамболов“, север – павилион №3, юг – павилион №5, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена в размер на 120 (сто и двадесет) лв., без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 12 (дванадесет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 360 (триста и шестдесет) лева.

       3. На основание решение на Общински съвет– Бургас, прието по т. 16 от дневния ред на проведеното на 30.08.2016 г. заседание (Протокол №16), Стоматологичен кабинет, публична общинска собственост, находящ се в сградата на „Здравна служба“,  ет.1, кв.“Горно Езерово“, гр. Бургас, с обща площ 18.19 кв. м, включваща помещение с площ 12.17 кв.м.. и 1/2 ид.ч. от сервизни помещения с обща площ 12.04 кв.м., при граници: североизток – външен зид, югоизток – външен зид, югозапад – коридор и WC, северозапад – лекарски кабинет, актуван с Акт за публична общинска собственост №967/24.09.1998 г.предназначен за зъболекарски кабинет, с начална тръжна цена в размер на 24 (двадесет и четири) лв., без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 2.40 (два лева и четиридесет стотинки) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 72 (седемдесет и два) лева.

  4. На основание решение на Общински съвет– Бургас, прието по т. 16 от дневния ред на проведеното на 30.08.2016 г. заседание (Протокол №16), Обекти №5 и №6, частна общинска собственост, находящи се в подлеза „Янко Андонов“, ж.к.“Зорница“, гр. Бургас,  с обща площ  125.77 кв.м., при граници: изток – обект № 6I, запад – обект №4, север – вертикална стена на подлеза, юг – пешеходен тунел, предназначени  за  поставяне на игрални автомати, с начална тръжна цена в размер на 1980 (хиляда деветстотин и осемдесет) лв., без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 198 (сто деветдесет и осем) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 5940 (пет хиляди деветстотин и четиридесет) лева.

           5. На основание решение на Общински съвет– Бургас, прието по т. 16 от дневния ред на проведеното на 30.08.2016 г. заседание (Протокол №16), Обект 6I, частна общинска собственост, находящ е в подлеза „Янко Андонов“, ж.к. “Зорница“, гр. Бургас,  с обща площ  67.40 кв.м., при граници: изток – пешеходен тунел, запад – обект №6, север – вертикална стена на подлеза, юг – пешеходен  тунел, предназначен  за  търговска дейност , с начална тръжна цена в размер на 530 (петстотин и тридесет) лв., без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 53 (петдесет и три) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1590 (хиляда петстотин и деветдесет) лева.

            6. На основание решение на Общински съвет– Бургас, прието по т. 29 от дневния ред на проведеното на 26.07.2016 г. заседание (Протокол №14), Обект №18, с полезна площ 17.00 кв.м., при граници: север – коридор, изток – помещение № 17, юг – зала № 1, запад – помещение № 19, предназначен за офис, разположен в сградата на Спортна зала „Младост”, находящ се в ж.к.„Славейков”, гр. Бургас, цялата застроена върху 5540 кв.м., актуван с Акт за публична общинска собственост №10/13.12.1996 г. с начална тръжна цена в размер на 107 (сто и седем) лв., без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 10 (десет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 321 (триста двадесет и един) лева.

Търгът да се проведе на 20.10.2016 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. “Александровска” № 26, ет.1, стая № 111.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при “Общинска банка” АД, клон Бургас– BIC SOMBBGSF, с/ка BG89SOMB91303323996501.

Определям цена на тръжната документация  в размер на 110 (сто и десет) лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търга за всеки от обектите се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. “Александровска” №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 17.10.2016 година.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 18.10.2016 година.

Утвърждавам тръжна документация  за посочените в тази заповед обекти, както следва: Молба–образец /приложение №1/, Декларация /приложение №2/, Договор–проект /приложение №3/, Копие от скица на имота, Заповед.

Оглед на обектите може да бъде извършван на 12.10.2016 г. и на 17.10.2016 г. от 10.00 до 11.00 часа, след предварително записване на тел. 0886/20 88 45 – Надя Пенчева.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за  имота,  да се проведе на 27.10.2016г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.“Александровска” №26, ет.1, стая №111.

Ново заявления за участие в повторния търг за  имота да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 24.10.2016 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 25.10.2016 година.

Оглед на обектите, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 21.10.2016г. от 10.00 до 11.00 часа, след предварително записване на тел. 0886/20 88 45 – Надя Пенчева.

Допълнителна информация: тел. 056/907 220 – Кремена Атанасова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването и.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция “Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

                                                                                                                                                                                                                                      ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас

Social

Коментари