Обявление от Община Бургас

Статията не е част от редакционното съдържание на Topnovini.bg.

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

ул. “Александровска” № 26

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността:

Началник на отдел „Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация“

при дирекция „Строителство“

при Общинска администрация на Община Бургас

           * Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • степен на образование –бакалавър ;
  • професионален опит – 4 години;
  • ранг – ІІІ младши.

           * Допълнителни изисквания:

  • предпочитана специалност –  право, архитектура  или строителен  инженер;
  • да познава нормативната  база по ЗУТ и всички подзаконови нормативни актове;

                -    компютърна грамотност - MS Windows, Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express, архивиращи програми;

            * Начин за провеждане на конкурса:     

           - решаване на тест;

           - интервю.    

             * Размер на основна заплата, определена за длъжността, съгласно класификатора на длъжностите в администрацията – в диапазона от 420 лв. до 1400 лв.

  * Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

             -заявление по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

             -декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност;

              -копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

             -копие от удостоверение за юридическа правоспособност /за юристи/;

              -копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.;

            * Място и срок за подаване на документите:

Община Бургас – ул. “Александровска” № 26, деловодство

              Документите следва да бъдат подавани лично от кандидатите или упълномощено от тях лице в срок до 10 дни, считано от датата на публикуване на обявлението, в деловодството  на Общината.         

           * Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

            Информационното табло на източната фасада на сградата на общината и в официалния сайт на община Бургас - http://www.burgas.bg/ в раздел “Кариери”.

             * Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

Social

Коментари